سلطنت یعنی تحقیر و برده سازی انسانها،افراد باید بلکه قربان گو باشند و درمقابل خانواده سلطنتی تا کمر خم بشوند و یا به پایشان بیفتند . این فرهنگ فئودالی و سلطنت برای همیشه درایران به زباله دان تاریخ افکنده شده است