آیا یک نسل شجاع است و یک نسل نیست؟
آنهایی که انقلاب را فقط به یک نسل منحصر میکنند . بهتراست بروند علم تاریخ و مبارزه علمی را بیاموزند.  درست است که هرنسلی ویژگی فرهنگی خودش را البته دارد ولی درمسیر آزادی و استقلال درهمه نسل ها شجاعت وجود دارد ،شجاعت آنها از خواست آنها برای یک زندگی بهتر نشات میگیرد. در هر دورانی انقلاب اساسا روی دوش نسل های دهه هشتادی آن دوران سوار میشود. درسال ۶۰ تعداد ۵۰۰ هزار میلیشا بار مبارزه با خمینی را روی دوش گذاشته و ادامه دادند و این سنت به نسل های بعدی منتقل شد.