بریدگی درمیان سردمداران نظام
قیام ترس و وحشت زیادی را درمیان هیت حاکمه ایجاد کرده است.  بارها مقامات رژیم گفته اند که بعد از قیام «حتی خواص جامعه  هم احتیاط میکنند» میگویند :«نکنه ما حرفی بزنیم و مثلا اتفاقی به ضرر نظام بیفته و ما ضرر کنیم .» .موقعیت خامنه ای حتی در درون نظام بشدت آسیب دیده است.زیرا همه می فهمند که سیاست های خامنه ای به گل نشسته است.