دیدگاه خمینی و شاه درمورد زنان 
دیدگاه خمینی در رابطه با زنان اظهر من الشمس است ونیازی به بازگوکردن آن نیست ولی درمورد  شاه که برخی فکر میکنند درزمان شاه زنان و مردان با هم برابر بوده اند خوب است به مصاحبه خبرنگار خارجی با شاه در مقابل فرح گوش کنند . شاه دراین مصاحبه  از ایدئولوژی مرد سالاردفاع کرده و مانند رفسنجانی معتقد است که زن و مرد با هم برابر نیستند شاید در آینده استثنا هایی پیدا شود . با وقاحت میگوید کی زنان دانشمند درجه یک بوده اند؟