سیاست صدور ارتجاع سابقه اش به زمان محمد رضا شاه بر میگردد . برای سرکوب انقلابیون ظفار به ظفار نیرو فرستاد برای. او میخواست ژاندام منطقه بشود تا بقای خودش را تضمیمن کنید . همانگونه که خمینی تلاش میکرد که با صدور ارتجاع بقای خودش را تضمین نماید .