ضرغامی اگر رژیم سقوط کند
پاسدارعزت الله  ضرغامی ،وزیرسابق وزارت دفاع و سرپرست سابق صدا و سیما درترس و وحشت از سرنگونی میگوید،«اگر نظام و رژیم امروز عوض بشودجزء ۱۰نفری هستم که بدون محاکمه اعدام میشوم » خودش از جنایاتش مطلع است . » به نظر شما آیا تنها ضرغامی این گونه فکر میکند؟