روزنامه اطلاعات  دوازدهم خرداد ۱۳۴۹
حمایت شاه از آخوندها :‌«شاهنشاه از خبر رحلت حضرت ایت الله حکیم بشدت متاثر شد و دربار شاهنشاهی اعلام عزاداری کرد.

همکاری با آخوندها
شاه درحالی که همه گروههای سیاسی را در ایران دستگیر و شکنجه و اعدام میکرد ، ولی روابط بسیار حسنه ای با آخوندها داشت . درانقلاب ۵۷ به دلیل این که گروههای مختلف سیاسی را شاه یا اعدام و یا دستگیر کرده بود . خمینی توانست درغیاب نیروهای سیاسی جدی حاکمیت ارتجاعی خودش را به پیش و یک تنه رهبری ننگین خودش را به پیش ببرد 
حمایت شاه از آخوندها :‌«شاهنشاه از خبر رحلت حضرت ایت الله حکیم بشدت متاثر شد و دربار شاهنشاهی اعلام عزاداری کرد    
حمایت شاه از آخوندها :‌«شاهنشاه از خبر رحلت حضرت ایت الله حکیم بشدت متاثر شد و دربار شاهنشاهی اعلام عزاداری کرد