شاه خائن درعین این که مجاهدین و مارکسیست ها را اعدام میکرد . ولی دجالانه میگفت که« من چپگرا تر از چپی ها هستم». همانطور که خمینی خودش را انقلابی ترین مرد جهان میدانست.
او مجاهدین را هم« مارکسیست اسلام»ی معرفی میکرد و میگفت که آنها مسلمان نیستند . هم چنان که خمینی مجاهدین را «منافقین » مینامید.