شاه ۱۲ اسفند سال ۱۳۵۳ : جای کسی که با قانون اساسی نظام شاهنشاهی و انقلاب ۶ بهمن مخالف است در زندان است یا خروج راحت برای همیشه از کشور
زینب سلیمانی هم که گفت مخالفین ازایران بروند ازروی دست شاه خوانده بود