منشاء شعار رضا شاه روحت شاد کجاست.
روزنامه جمهوری اسلامی درتاریخ ۵تیرماه ۱۳۹۷ . منشاء شعاررضاشاه روحت شاد  را  پاسداران معرفی میکند و مینویسد :« این جماعت آنقدربی پروا شده اند که عده ای را با شعار رضا شاه روحت شاد و مرگ بر مفت خور روانه مجلس میکنند و آنها نیز با مشاعیت پلیس آزادانه مانور میدهند . این جماعت دقیقا همان دسته و گروهی هستند که در نماز جمعه تهران و راهپیمایی ها حضور دارند و پایان تکبیرشان مرگ بر غارتگر بیت المال است.»