سلطنت دو ویژگی دارد . سرکوبگری و وابستگی . وقتی که ارباب به او دستور میدهد که از بحرین دست بردار او چاره ای بجز اجرا کردن اوامر ارباب ندارد .