سکوت مهره ها و تلاش خامنه ای برای موضعگیری آنها
قیام مردم ایران ترس و وحشت زیادی  را در دل مهره های رژیم انداخته وشکاف درمیان حاکمیت را زیاد تر کرده است با پیشرفت قیام این شکاف بازهم بیشتر خواهد شد. خامنه ای در منتهای درماندگی از مهره های بریده و ریزشی درکمال ذلت میخواهد سریعا موضع گیری کنند . ولی کسی برای خامنه ای تره هم خورد نمیکند.