راهپمایی آتشین یا راهپمایی یواشکی و سکوت
راهپیمایی سکوت یک تاکتیک انحرافی است که خامنه ای از آن نمی ترسد .  او با این ترفند میخواهد جلو جنگ و گریزی خیابانی با پاسداران را نقطه پایان بگذارد .
انقلاب بایدهر روز جوشانتر و رایدکالتر بشود و نه  سرد و بی رمق و خاموش . رژیم میخواهد با راهپیمایی سکوت ،روح قیام را بکشد و قیام را بخواباند.