شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر یعنی چه؟
این شعار مرز بین نیروهای جبهه خلق و ضد خلق را مشخص میکند . این شعار متضمن پیروزی جنبش است . سرنگونی  رژیم آخوندی فقط از اتحاد نیروهای ضد شیخ و شاه محقق خواهد شد .
این یک خواست فردی و یا گروهی نیست . این دیالکتیک پیروزی و انقلاب است . دراین شعار هر نوع دیکتاتوری نفی شده است .